Budete-li při objednávání přihlášeni do svého účtu v e-shopu, získáte SLEVU 5% na celou objednávku.

Napište objednací číslo sortimentu (pokud jej znáte například z tištěného katalogu), zvolte množství a objednejte:
-+
Váš zahradník | STARKL ESHOP (https://eshop.starkl.com/)

Reklamační řád

Vážení zákazníci,
zde najdete veškeré důležité informace o možném vzniku nároku na reklamaci a jeho následném řešení.
 

Reklamační řád

Vážený zákazníku!

Zde najdete informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, při prodeji zboží (rostlin) naší společností - Starkl - zahradník spol. s r.o. jako prodávajícím (dále též prodávající) Vám jako kupujícímu spotřebiteli (dále též kupující nebo spotřebitel).  

Před odesláním jsou rostliny kontrolovány našimi zahradníky. Veškeré cibuloviny, květiny, růže, okrasné dřeviny i ovocné stromky jsou baleny s velkou pečlivostí. Zásilka živých rostlin je Vám zaslána nejrychlejším možným způsobem. Tak Vám rostliny dojdou co nejčerstvější. Ihned po obdržení zásilky by rostliny měly být vyjmuty z balíku a ošetřeny v souladu s pokyny uvedenými v našem obsáhlém Návodu na pěstování.

Dopravou mohou být rostliny pomačkány. Neposuzujte okrasné křoviny, růže a květiny podle momentálního vzhledu. I když jsou bez listů, znamená to pouze, že se nacházejí v době vegetačního klidu. Kořeny jsou ale vždy dobře vyvinuty, což je podmínkou dalšího růstu rostliny.

Vaše práva kupujícího (spotřebitele) z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy,  zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží (rostlina) při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, (iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (vi) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Jestliže dojde při přepravě zboží k poškození balíku, nebo zásilka není kompletní, případně dojde-li k dodání jiného než objednaného zboží, nebo i přes Vaši řádnou péči se rostliny neujmou, pak můžete uplatnit práva z uvedených vad.

Jako kupující-spotřebitel jste oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. To neplatí (i) u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (ii) pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (iii) u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo (iv) vyplývá-li to z povahy zboží, tj. zejména u kratší životnosti rostlin (například u jednoletých rostlin nebo u letniček), kterou nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Má-li zboží vady, můžete požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že Vám prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Vadu jste povinen oznámit prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistíte, a to písemně na adrese provozovny  prodávajícího: Starkl - zahradník spol. s r.o., reklamační oddělení, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, popř. v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: reklamace@starkl.com. Stejným způsobem uplatňujete shora popsaná práva z vadného plnění. Budete-li reklamovat e-mailem a neobdržíte-li do 7 dnů od zaslání reklamačního emailu zprávu, prosím kontaktujte nás telefonicky na tel. čísle: 327 314 982.

Případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

U zboží, které podléhá časem zkáze
(např. rostliny), v případě zjištění poškození či jiné vady pořiďte snímek sortimentu, na kterém je patrné poškození či vada. Bude tak možné reklamaci posoudit i v případě, že v době podání reklamace již nebudete mít reklamované zboží fyzicky k dispozici.

V oznámení vady uveďte, prosím, Vaše jméno, příjmení, úplnou adresu Vašeho bydliště a zákaznické číslo, pokud Vám bylo přiděleno, případně telefonní číslo a dobu, kdy jste k zastižení. U reklamovaného zboží uveďte, prosím, objednávkové číslo, název, cenu zboží a důvod reklamace (popis vady, jak se projevuje apod.). Při reklamaci, z níž není zřejmý důvod reklamace, nebo není uveden druh a množství zboží, není možné Vaši reklamaci vyřídit.

Doklad o dodávce zboží (fakturu) si pečlivě uschovejte, urychlí se tím vyřízení případné reklamace.

Zboží, které reklamujete, nelikvidujte!
Z důvodů posouzení oprávněnosti reklamace je možno požadovat vrácení reklamovaného zboží nazpět.
Nezasílejte nám reklamované zboží na dobírku, z technických důvodů je nemůžeme přijmout.

Pokud povaha zboží neumožňuje jeho vrácení, je možné požadovat zaslání fotografie reklamovaného zboží, ze které bude patrný důvod k reklamaci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávnou péčí, anebo při poškození zboží způsobeném mrazem.

Požadavek na vrácení peněz v případě Vašeho odstoupení od smlouvy z důvodu vadného plnění můžeme vyřídit pouze proti vrácenému zboží. Pro vrácení platby, kterou jsme od Vás obdrželi, v případě Vašeho odstoupení od smlouvy z důvodu vadného plnění, je potřeba vrátit zboží na shora uvedenou adresu naší provozovny.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje

Starkl - zahradník spol. s r.o.


Kontakt

  • Tel.: 327 314 982
  • Email: reklamace@starkl.com
  • Adresa: STARKL - zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav